Як уникнути податкової перевірки (перевірки ДПС (ДФС))

 

Податкова перевірка – це вид контролю, що здійснюється податковими органами для забезпечення дотримання фізичними та (або) юридичними особами податкового законодавства.

Органи ДПС мають право проводити декілька видів перевірок, перелік яких наведено в ст. 75 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1753

 

Так, податкові органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Як уникнути податкової перевірки (перевірки ДПС, в минулому перевірки ДФС) порадить Вам команда Адвокатського об’єднання «ДІКСІ ЛЕКС».

Багаторічний, успішний та результативний досвід роботи наших адвокатів дозволить не тільки своєчасно і тактично грамотно відповідати на будь-які дії перевіряючих, а й наперед прогнозувати всі можливі варіанти проведення податкової перевірки, належним чином підготувати документи для податкової перевірки.

З метою уникнення податкової перевірки Вашого бізнесу радимо Вам завчасно готуватись до цього, а саме: здійснити аналіз наявних документів; виявити ризикові аспекти діяльності, які можуть бути виявлені при перевірці; провести інструктаж працівників та інше.

Адвокатське об’єднання «ДІКСІ ЛЕКС» з метою уникнення виявлень порушень податкового законодавства та, як наслідок, сплати донарахованих податкових зобов’язань та штрафних санкцій допоможе Вам завчасно підготуватись до проведення будь-якого виду перевірки та допоможе оскаржити результати перевірки в адміністративному та/або судовому порядку.

 

Типи податкових перевірок

Діюче податкове законодавство виділяє наступні типи податкових перевірок: камеральні, документальні та фактичні.

Документальні перевірки можуть бути плановими або позаплановими, виїзними чи невиїзними.

Камеральні перевірки здійснюються у приміщенні податкового органу на підставі даних, які містяться у податкових деклараціях (розрахунках). Для її проведення не вимагається спеціального рішення чи обов’язкової присутності платника податків.

Під час документальної перевірки податковим органом здійснюється контроль на підставі аналізу не тільки податкових декларацій, а й іншої бухгалтерської та фінансової звітності, первинних документів тощо. Здійснюється контроль щодо своєчасності та повноти нарахування усіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, оформлення трудових відносин з працівниками в межах повноважень, покладених на органи податкової служби.

Планова перевірка проводиться виключно у відповідності до плану-графіку перевірок з періодичністю, визначеною Податковим кодексом України, та на підставі прийняття відповідного рішення керівника податкового органу і з обов’язковим попереднім повідомленням платника податку.

Позапланова документальна перевірка може бути проведена податковим органом, якщо існують певні визначені законом підстави, зокрема, неподання податкової декларації у визначений строк, виявлені факти про можливі порушення при здійсненні перевірок інших платників, виявлення недостовірності даних у деклараціях, при ліквідації чи реорганізації господарюючого суб’єкта тощо.

Для невиїзних документальних податкових перевірок необхідним є прийняття відповідного рішення та попереднє повідомлення платника податків, але його присутність на перевірці не є обов’язковою.

Фактична перевірка здійснюється за місцем фактичного здійснення платником податків господарської діяльності, розміщення господарських об’єктів або інших об’єктів його права власності та стосується дотримання порядку здійснення розрахунково-касових операцій, наявності необхідних свідоцтв, ліцензій, патентів, зокрема і щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, а також дотримання роботодавцем вимог закону оформлення трудових відносин з працівниками, укладення трудового договору.

 

Планова податкова перевірка

Під час документальної планової перевірки податковим органом здійснюється контроль на підставі аналізу не тільки податкових декларацій, а й іншої бухгалтерської та фінансової звітності, первинних документів тощо. Здійснюється контроль щодо своєчасності та повноти нарахування усіх податків і зборів, дотримання валютного законодавства, оформлення трудових відносин з працівниками в межах повноважень, покладених на органи податкової служби.

Планова перевірка податкової проводиться виключно у відповідності до плану-графіку перевірок з періодичністю, визначеною Податковим кодексом України, та на підставі прийняття відповідного рішення керівника податкового органу і з обов’язковим попереднім повідомленням платника податку.

 

Коли проводиться планова податкова перевірка?

Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

У разі планування перевірок одного й того самого платника податків контролюючими органами та органами державного фінансового контролю у звітному періоді такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1773 ст. 77 ПКУ

 

Документальна перевірка

Документальна перевірка податкової – це перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка ДПС проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Позапланова документальна перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених ПКУ.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків (далі – електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.

 

Коли проводиться документальна перевірка?

Відповідно до норм ПКУ документальна планова перевірка податкової проводиться відповідно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДПС України до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Про проведення документальної планової перевірки керівником податкового органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Позапланова документальна перевірка платника податків, то така перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного, податкового та іншого законодавства, якщо такий платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит податкового органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;
 • платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо їх подання передбачено законом;
 • платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся податковим органом;
 • виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;
 • платником податків подано в установленому порядку податковому органу заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи в порядку, визначеному ПКУ, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
 • платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у ПКУ, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. гривень;
 • щодо платника податку подано скаргу:

про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит;

або

про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит;

 • контролюючим органом вищого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань;
 • у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації;
 • у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”;
 • неподання платником податків або подання з порушенням вимог ПКУ звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації;
 • отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до ПКУ;
 • платником податків не подано в установлений ПКУ строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків;
 • виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне або спирт етиловий;
 • платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;
 • платником податку подано заяву про проведення перевірки до поданої заявки на поповнення обсягів залишку пального відповідно до положень ПКУ;
 • податковим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Дане положення набирає чинності з 1 липня 2020 року;
 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1788 посилання на позапланову документальну ст. 78ПКУ

 

Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником податкового органу рішення про її проведення та за наявності підстав для проведення документальної перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника податкового органу та за умови вручення платнику податків копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова.

За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1819 посилання на документальну невиїзну, документальну позапланову невиїзну ст. 79 ПКУ

 

Камеральна перевірка

Камеральна перевірка – це один із видів податкових перевірок платника податків, встановлених п.75.1 ст.75 ПКУ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1753

Проводиться камеральна перевірка податкової у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі:

 • даних податкової звітності платника податків;
 • даних системи електронного адміністрування ПДВ;
 • даних Єдиного реєстру акцизних накладних;
 • даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Камеральна перевірка податкової має свої особливості. По-перше, для її проведення не потрібно жодного спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення (п. 76.1 ст. 76 ПКУ). По-друге, згода на проведення такої перевірки, як і присутність платника податку, також не потрібні.

Камеральній перевірці підлягає уся податкова звітність суцільним порядком.

Камеральною перевіркою охоплюються лише ті показники документів, які належать до податкової звітності та мають значення для правильності обчислення платником об’єкта оподаткування та суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Перевірка будь-яких інших відомостей камеральною перевіркою не охоплюється.

 

Коли проводиться камеральна перевірка?

Камеральна перевірка проводиться податковим органом з метою виявлення в поданій платником податків звітності арифметичних та/або методологічних помилок, або інших відомостей, які призвели до заниження або завищення податкового зобов’язання чи інших порушень.

Крім того, звертаємо увагу, що предметом камеральної перевірки також може бути:

 • своєчасність подання податкових декларацій;
 • своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • своєчасність реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 • виправлення помилок у податкових накладних;
 • своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційних базах податкового органу.

Сьогодні камеральна перевірка здійснюється або в електронному вигляді, або шляхом порівняння (зіставлення) даних програмних продуктів, результатів автоматизованого контролю податкової звітності, інформації з інших джерел.

Під час перевірки, насамперед, перевіряється логіка форми, арифметика, звертається увага на відповідність форми самої декларації, наявність усіх додатків, підписів та правильність заповнення показників та інше.

Результати камеральної перевірки у будь-якому разі матимуть документальне оформлення (у разі встановлення порушень — акт, у разі відсутності порушень — довідка).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1768

 

Як уникнути податкової перевірки?

  В даній статті ми розкриваємо поняття що таке податкові перевірки, яких видів вони бувають, які підстави для проведення відповідного виду податкової перевірки, який порядок їх проведення відповідно до податкового законодавства.

Хотілось би приділити увагу питанню як уникнути податкової перевірки і чи взагалі це можливо.

По-перше, починаючи здійснювати свою діяльність, кожен суб’єкт господарювання, а відповідно платник податків, повинен мати елементарне уявлення про види податкових перевірок. Дана стаття стане Вам у нагоді.

По-друге, важливо правильно підготуватись до податкової перевірки: контролюйте порядок в документації, звертайте увагу на грамотність та коректність оформлення документації, слідкуйте за цифрами, будьте обачними у виборі контрагентів, за необхідності зверніться за допомогою до незалежного спеціаліста – бухгалтера, аудитора, юриста чи адвоката, які допоможуть Вам привести документацію у відповідність до законодавства, проведуть аудит документації та допоможуть під час проведення податкової перевірки.

 

Як уникнути документальної перевірки?

Як відомо, документальна перевірка платника податків полягає в тому, що такий платник податків, повинен підготувати та надати на вимогу податкового органу документацію.

Наведемо декілька особливостей як уникнути документальної перевірки податкової.

Грамотне оформлення документів дозволить уникнути виявлення податкових порушень законодавства, та як наслідок, застосування до платника податків штрафних санкцій. Підтримуйте порядок в документах, уникайте зайвих документів, що не пов’язані зі здійсненням Вашої діяльності.

За необхідності радимо провести аудит, інвентаризацію наявної документації.

 

Як уникнути Камеральної перевірки?

Інформація що таке камеральна перевірка податкової, які підстави та порядок її проведення вже були описані в цій статті.

Зараз спробуємо надати кілька практичних порад як уникнути камеральної перевірки платнику податків.

Нагадаємо, що головною метою камеральної перевірки, зокрема, є перевірка правильності в податкових деклараціях арифметичних розрахунків підсумкових сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, обґрунтованість застосування податкових ставок та пільг, правильність показників, необхідних для розрахунку бази оподаткування, перевірка своєчасності подання податкових декларацій, повнота подання податкової звітності.

Звертаємо Вашу увагу, що камеральна перевірка проводиться на підставі документів, які платник податків в обов’язковому порядку має подати до податкового органу в установлені строки без будь-якого додаткового витребування з боку податкового органу.

Звичайно той платник податків, який робить навмисні помилки під час подання податкової звітності, подає, на думку податкової, сумнівну податкову звітність, збільшує свої шанси на проведення камеральної перевірки.

 

Як уникнути фактичної перевірки?

Фактична перевірка – це перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника.

Фактична перевірка здійснюється податковою щодо дотримання норм законодавства з питань:

 • регулювання обігу готівки,
 • порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій,
 • ведення касових операцій,
 • наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів,
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків на підставі наказу податкового органу, копія якого вручається платнику податків під розписку до початку проведення такої перевірки.

Варто зазначити, що уникнути фактичної перевірки платнику податків досить непросто, адже норми ПКУ визначають ряд підстав, які можуть бути підставою для проведення фактичної перевірки, а саме:

 • у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів;
 • письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
 • неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
 • у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1825

Враховуючи перелік підстав для проведення фактичної перевірки та знаючи про відповідні підстави, дотримуючись законодавства, що регулює порядок проведення розрахункових та касових операцій, порядок оформлення трудових правовідносин та інше, ймовірність проведення такої перевірки податковим органом зменшується. Однак, навіть володіючи відповідною інформацією та оформивши всі необхідні документи, слід не забувати, що податковий орган зможе знайти підставу для проведення такої фактичної перевірки.

 

Як уникнути перевірки ФОП?

Варто зазначити, що здійснюючи свою діяльність як ФОП, такий платник податків також може стати об’єктом для перевірки податкової. Такі перевірки ФОП можуть бути камеральними, документальними (плановими або позаплановими, виїзними чи невиїзними) та фактичними.

Наведемо ряд рекомендацій як уникнути перевірки ФОП та/або бути готовим до відповідної перевірки податкової.

Так, якщо платник податків є ФОП на спрощеній системі оподаткування, варто звертати увагу на наступне:

 • здійснювати діяльність виключно тих видів, які дозволені податковим законодавством для відповідної групи єдиного податку;
 • правильно визначати доходи ФОП;
 • слідкувати за лімітами доходів, перебуваючи на 1-3 групах єдиного податку;
 • декларувати всю суму доходу від здійснення підприємницької діяльності;
 • не надавати поворотну фінансову допомогу іншим ФОП чи юридичним особам.

Якщо ж Ви є ФОП, що здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування, то варто звертати увагу на порядок ведення книги обліку доходів і витрат, не включати до витрат ті витрати, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності ФОП та інші.

 

Як уникнути перевірки ТОВ?

Як уникнути перевірки ТОВ?

Таким питанням, мабуть, цікавився не один із представників бізнесу.

На думку адвокатів з податкового права АО «ДІКСІ ЛЕКС», уникнути податкових перевірок складно, потрібно ретельніше до них готуватися.

Ми, як команда професіоналів з податкового права, можемо надати кілька практичних рекомендацій як мінімізувати випадки проведення податкової перевірки:

 • не проводити операції з сумнівними контрагентами, які, наприклад, перебуваються в стані ліквідації, банкрутства, чи знаходяться в офшорах та інші;
 • з відкритих офіційних джерел здійснювати перевірку своїх контрагентів;
 • вчасно подавати податкову звітність;
 • уникати подання від’ємних податкових декларацій;
 • вчасно відповідати на письмові запити податкового органу;
 • реєструвати податкові, акцизні накладні у строки, встановлені ПКУ;
 • уникати оскаржень дій податкових органів.

Даний перелік рекомендацій не може бути вичерпним, адже ведення діяльності суб’єктами господарювання чи ТОВ, чи ФОП носить окремо визначений індивідуальний характер.

 

Як діяти ефективно під час податкової перевірки

Дотримуватись положень чинного податкового законодавства.

Залучити юриста/адвоката із досвідом участі в податкових перевірках, підготовки до перевірки та оскарження результатів перевірок як в адміністративному, так і в судовому порядку з метою мінімізації втрат від такої перевірки.